Algemene voorwaarden

Inschrijving

Je kunt je inschrijven via deze website. Inschrijven voor meerdere personen tegelijk is niet mogelijk. Een uitzondering hierop vormen de losse lezingen. Die kun je voor meerdere personen tegelijk boeken en betalen. Bij inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Lukt het niet om je via de website in te schrijven, neem dan contact op met het secretariaat via [email protected]

Wijze van betaling

De betaling verloopt via Ideal, tegelijk met het inschrijven op de website. Wanneer je op een andere manier wilt betalen, neem dan contact op met het secretariaat via [email protected] om de inschrijving en de betaling te regelen. Na ontvangst van je inschrijving en betaling sturen wij je binnen enkele dagen een bevestigingsmail. Je inschrijving is pas definitief als wij je betaling ontvangen hebben. 
Wanneer je een factuur wilt ontvangen om het cursusgeld over te (laten) maken dan brengen wij hiervoor € 25,00 administratiekosten in rekening.

Ooievaarspas  

Houders van een Ooievaarspas krijgen 50% korting op de cursusprijs (met uitzondering van hieronder genoemde cursussen) met een maximum van € 165,- per persoon per cursusjaar. 
- Pashouders nemen contact op met het secretariaat voordat zij zich inschrijven. Zij ontvangen de korting na het succesvol scannen van de Ooievaarspas op één van de secretariaten van de Volksuniversiteit Den Haag. 
- Kinderen met een Ooievaarspas die muzieklessen volgen, kunnen deelnemen aan het Kinderen Doen Mee project. Deze voorziet in 100% korting tot een maximum van € 330,-  per persoon per cursusjaar. Neem hiervoor contact op met het secretariaat.
Let op! 
Uitgezonderd van korting zijn: 
- Met ingang van seizoen 2018-2019 alle cursussen die meer kosten dan € 330,-  
- Met ingang van 1 januari 2020 ALLE TAALCURSUSSEN incl. Nederlands en Nederlands voor anderstaligen 

Restitutie van cursusgeld

Wanneer je je inschrijft, verbind je je voor de gehele cursus en ben je het volledige cursusgeld verschuldigd. Terugbetaling van het cursusgeld vindt plaats indien je uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de cursus van deelname afziet. Een annulering dient per e-mail of brief te worden doorgegeven. Bij terugbetaling wordt € 18,15 aan administratiekosten in rekening gebracht. 
Wanneer je te laat bent voor restitutie, is het mogelijk na overleg met het secretariaat een andere persoon in jouw plaats de cursus te laten volgen. 
Een cursist die de cursus staakt of onderbreekt, kan geen aanspraak maken op terugbetaling van het niet genoten cursusdeel. Er wordt een uitzondering gemaakt voor langdurige ziektegevallen, ziekenhuisopname en sterfgevallen in de (eerstegraads) familie. Je dient bewijsdocumenten te overleggen. In deze gevallen is een restitutie mogelijk van maximaal 50% van het resterende cursusgeld.  
Maatregelen die wij opgelegd krijgen vanuit de overheid en ten uitvoer brengen kunnen nooit een reden vormen om je inschrijving te annuleren. 

Doorgang en annulering van cursussen

Een week voor de genoemde aanvangsdatum van de cursus bekijken wij of er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus ook daadwerkelijk door te laten gaan. De Volksuniversiteit kan bij een te gering aantal aanmeldingen een cursus niet door laten gaan. In dat geval ontvangen de ingeschreven cursisten uiterlijk één week voor de aanvang van de cursus bericht en wordt het volledige cursusgeld terugbetaald. De Volksuniversiteit behoudt zich het recht voor een cursus door een andere docent te laten geven dan in het cursusprogramma wordt vermeld. Evenals de locatie of data te wijzigen bij overmacht. 

Continuïteit van lessen

Als door overmacht (bijv. in geval van overheidsmaatregelen zoals een lockdown) de cursussen op locatie geen doorgang kunnen vinden, wordt zo spoedig mogelijk overgeschakeld op online lessen. Overschakeling op online lessen door overmacht geeft geen recht op restitutie van cursusgeld.  

Parallelcursussen

Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers wordt een wachtlijst aangelegd. Op grond van deze lijst kan de Volksuniversiteit besluiten een tweede cursus in te plannen. Wordt deze cursus op een ander tijdstip gegeven, dan geschiedt eventuele plaatsing in overleg met de betreffende cursist(en). 

Aanvang cursussen

Elke cursus begint op het tijdstip en op de plaats die in de bevestigingsmail staan aangegeven. Je ontvangt daarover geen afzonderlijk bericht. 

Lesmateriaal

Lesmateriaal dien je zelf aan te schaffen, tenzij bij de desbetreffende cursus anders staat vermeld. Eventuele materiaalkosten die niet bij de cursusprijs zijn inbegrepen kun je rechtstreeks aan de docent vergoeden. 
Het verdient aanbeveling boeken en materialen pas aan te schaffen als min of meer vaststaat dat de cursus doorgaat. Op de website staan per cursus de cursusmaterialen vermeld en een indicatie van de prijs. 
Je kunt het cursusmateriaal voor de talencursussen aanschaffen via de Intertaal boekenservice

Pauzes

Een les van anderhalf uur heeft in principe geen pauze, tenzij de docent met de groep anders afspreekt. Lessen die langer duren, worden halverwege onderbroken door een korte koffie-/theepauze. 

Adreswijziging

Wanneer je van adres verandert of je adresgegevens niet juist zijn, worden wij daarvan graag in kennis gesteld. 

Vakanties

Tijdens de vakanties wordt geen les gegeven. De vakanties van de Volksuniversiteit komen zoveel mogelijk overeen met de vakanties die in het voortgezet onderwijs van Den Haag gelden (zie pagina vakanties & vrije dagen). 

Niet-gegeven lessen

Geplande lessen die, om welke reden ook, niet zijn doorgegaan, worden aan het einde van de cursus ingehaald. Cursisten dienen er al bij hun aanmelding rekening mee te houden dat de duur van de cursus met één of twee weken kan worden verlengd. 

Evaluatie

De Volksuniversiteit wil graag geïnformeerd worden over jouw ervaringen met onze cursussen, zodat wij - indien nodig - hierin verbetering kunnen aanbrengen. Elke cursist die daar prijs op stelt, krijgt de gelegenheid een digitaal evaluatieformulier in te vullen. 

Algemene huisregels

De Volksuniversiteit gaat ervan uit dat cursisten op een respectvolle manier omgaan met hun docent en mede-cursisten en zich houden aan de algemeen geldende fatsoensnormen. 
De Volksuniversiteit behoudt zich het recht voor iemand de toegang tot een activiteit en cursuslocatie te ontzeggen indien men zich niet houdt aan de geldende huisregels. 

Privacyreglement

De Volksuniversiteit Den Haag behandelt uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U vindt ons complete privacyreglement HIER.  

Klachtenprocedure

Indien je onverhoopt ontevreden bent over de gang van zaken bij de Volksuniversiteit, kunt je een e-mail sturen naar de directie ([email protected])

Rookverbod

In en rondom de gebouwen waarin lessen plaatsvinden, mag niet worden gerookt. 

Mensen met een beperking

Heb je een beperking en twijfel je of je kunt deelnemen? Neem dan vooraf contact met ons op om de mogelijkheden per cursus en locatie te bespreken. 

Huisdieren

Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar lessen. 

Aansprakelijkheid

Het bestuur van de Volksuniversiteit Den Haag stelt zich noch aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen die op enigerlei wijze in verband kan worden gebracht met door de Volksuniversiteit Den Haag georganiseerde activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.