Volksuniversiteit Den Haag

Bestellijst

Geen bestellingen

Algemene voorwaarden

Inschrijving
U kunt zich inschrijven met het inschrijfformulier dat u vindt op deze website. U kunt ook een formulier invullen op het secretariaat op de vaste openingstijden. Per persoon dient een afzonderlijk inschrijfformulier te worden ingevuld! Een uitzondering hierop vormen de losse lezingen. Die kunt u voor meerdere personen tegelijk boeken.
Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden. Deze houden onder meer in dat u zich verplicht het voor de cursus verschuldigde bedrag te betalen.

Wijze van betaling
- U betaalt via iDeal bij online inschrijving via deze website;
- U verleent ons een eenmalige machtiging om het cursusgeld in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit is mogelijk bij online inschrijving op cursussen vanaf 295 euro;
- U verleent ons een eenmalige machtiging om het cursusgeld van uw rekening af te schrijven door een inschrijfformulier op papier in te vullen en te ondertekenen;
- U komt langs bij ons secretariaat en doet een pinbetaling. (Alleen mogelijk op het dagsecretariaat.)

Ooievaarspas
Houders van een Ooievaarspas krijgen 50% korting op de cursusprijs (met uitzondering van hierondergenoemde cursussen) met een maximum van € 165,- per persoon per cursusjaar.
- Pashouders kunnen zich via de website inschrijven en betalen in eerste instantie het volledige cursusgeld. Zij ontvangen de korting na het scannen van de Ooievaarspas op één van de secretariaten van de Volksuniversiteit Den Haag.
- Wilt u direct bij inschrijving de korting krijgen, dan kunt u bij het secretariaat langs komen voor de inschrijving. Uw pas kan dan gelijktijdig worden gescand en de korting kan direct worden verrekend in het cursusgeld.
- Kinderen met een Ooievaarspas die muzieklessen volgen, kunnen deelnemen aan het Kinderen Doen Mee project. Deze voorziet in 100% korting tot een maximum van € 330,-  per persoon per cursusjaar. U kunt bij het secretariaat langskomen voor de inschrijving zodat de pas kan worden gescand.
Let op!
Uitgezonderd van korting zijn:
- Met ingang van seizoen 2018-2019 alle cursussen die meer kosten dan € 330,- 
- Met ingang van 1 januari 2020 ALLE TAALCURSUSSEN incl. Nederlands en Nederlands voor anderstaligen


Restitutie van cursusgeld
Wanneer u zich inschrijft, verbindt u zich voor de gehele cursus en bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Terugbetaling van het cursusgeld vindt plaats indien u uiterlijk 10 dagen vóór aanvang van de cursus van deelname afziet. Een annulering dient per e-mail of brief te worden doorgegeven. Bij terugbetaling wordt € 15,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
Als u te laat bent voor restitutie, is het mogelijk na overleg met het secretariaat een andere persoon in uw plaats de cursus te laten volgen.
Een cursist die de cursus staakt of onderbreekt, kan geen aanspraak maken op terugbetaling van het niet genoten cursusdeel. Er wordt een uitzondering gemaakt voor langdurige ziektegevallen, ziekenhuisopname en sterfgevallen in de (eerstelijns) familie. U dient bewijsdocumenten te overleggen. In deze gevallen is een restitutie mogelijk van maximaal 50% van het resterende cursusgeld. 
Maatregelen die wij opgelegd krijgen vanuit de overheid en ten uitvoer brengen kunnen nooit een reden vormen om uw inschrijving te annuleren.

Doorgang en annulering van cursussen
Een week voor de genoemde aanvangsdatum van de cursus bekijken wij of er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus ook daadwerkelijk door te laten gaan. De Volksuniversiteit kan bij een te gering aantal aanmeldingen een cursus niet door laten gaan. In dat geval ontvangen de ingeschreven cursisten uiterlijk één week voor de aanvang van de cursus bericht en wordt het volledige cursusgeld terugbetaald. Bij onvoldoende belangstelling kan de Volksuniversiteit eventueel een voorstel doen tot aanpassing van de cursusduur of de cursusprijs.
De Volksuniversiteit behoudt zich het recht voor een cursus door een andere docent te laten geven dan in het cursusprogramma wordt vermeld.

Continuïteit van lessen
Als door overmacht (bijv. in geval van overheidsmaatregelen zoals een lockdown) de cursussen op locatie geen doorgang kunnen vinden, wordt zo spoedig mogelijk overgeschakeld op online lessen. Overschakeling op online lessen door overmacht geeft geen recht op restitutie van cursusgeld. 

Parallelcursussen
Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers wordt een wachtlijst aangelegd. Op grond van deze lijst kan de Volksuniversiteit besluiten een tweede cursus in te plannen. Wordt deze cursus op een ander tijdstip gegeven, dan geschiedt eventuele plaatsing in overleg met de betreffende cursist(en).

Aanvang cursussen
Elke cursus begint op het tijdstip en op de plaats die op het bewijs van deelname staat aangegeven. U ontvangt daarover geen afzonderlijk bericht.

Bewijs van deelname
Zodra een cursus het minimumaantal inschrijvingen heeft bereikt en uw betaling binnen is, ontvangt u per e-mail of post een bewijs van deelname. Dit bewijs geeft u toegang tot de cursus. Zonder een bewijs van deelname heeft u geen toegang tot de lessen.

Lesmateriaal
Lesmateriaal dient u zelf aan te schaffen, tenzij bij de desbetreffende cursus anders staat vermeld. Eventuele materiaalkosten die afzonderlijk bij u in rekening worden gebracht, moet u rechtstreeks aan de docent vergoeden.
Het verdient aanbeveling boeken en materialen pas aan te schaffen als min of meer vaststaat dat de cursus doorgaat. De in de programmagids en op de website bij het cursusmateriaal vermelde prijzen geven een indicatie.
U kunt het cursusmateriaal voor de talencursussen aanschaffen via de Intertaal boekenservice. (Zie menu FAQ op homepage).

Pauzes
Een les van anderhalf uur heeft geen pauze. Lessen die langer duren, worden halverwege onderbroken door een korte koffie-/theepauze.

Adreswijziging
Als u van adres verandert en ook als uw adresgegevens niet juist zijn, worden wij daarvan graag in kennis gesteld.

Vakanties
Tijdens de vakanties wordt geen les gegeven. De vakanties van de Volksuniversiteit komen zoveel mogelijk overeen met de vakanties die in het voortgezet onderwijs van Den Haag gelden (zie menu Algemene Informatie op homepage).

Niet-gegeven lessen
Geplande lessen die, om welke reden ook, niet zijn doorgegaan, worden aan het einde van de cursus ingehaald. Cursisten dienen er al bij hun aanmelding rekening mee te houden dat de duur van de cursus met een aantal weken kan worden verlengd.

Evaluatie
De Volksuniversiteit wil graag geïnformeerd worden over uw ervaringen met onze cursussen, zodat wij - indien nodig - hierin verbetering kunnen aanbrengen. Elke cursist die daar prijs op stelt, krijgt de gelegenheid een evaluatieformulier in te vullen, hetzij op papier hetzij elektronisch via e-mail.

Algemene huisregels
De Volksuniversiteit gaat ervan uit dat cursisten op een respectvolle manier omgaan met hun docent en mede-cursisten en zich houden aan de algemeen geldende fatsoensnormen.
De Volksuniversiteit behoudt zich het recht voor iemand de toegang tot een activiteit en cursuslocatie te ontzeggen indien men zich niet houdt aan de geldende huisregels.

Privacyreglement
De Volksuniversiteit Den Haag behandelt uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U vindt ons complete privacyreglement HIER

Klachtenregeling
Indien u onverhoopt ontevreden bent over de gang van zaken bij de Volksuniversiteit, kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Een beschrijving van de ‘klachtenregeling cursisten’ kunt u afhalen bij het secretariaat.

Rookverbod
In en rondom de gebouwen waarin lessen plaatsvinden, mag niet worden gerookt.

Mensen met een beperking
Bent u slecht ter been? Neem dan vooraf contact met ons op om de mogelijkheden per locatie te bespreken.

Huisdieren
Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar lessen.

Aansprakelijkheid
Het bestuur van de Volksuniversiteit Den Haag stelt zich noch aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen die op enigerlei wijze in verband kan worden gebracht met door de Volksuniversiteit Den Haag georganiseerde activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.

//-->