Privacyreglement

Privacyreglement Volksuniversiteit Den Haag

De Volksuniversiteit Den Haag hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar deelnemers, docenten en medewerkers. Dit privacyreglement is opgesteld om transparantie te bieden over hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1. Verzameling van persoonsgegevens

1.1 De Volksuniversiteit Den Haag verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar educatieve activiteiten. Dit omvat onder andere naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

1.2 Persoonsgegevens worden verzameld met toestemming van de betrokken personen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De gegevens zullen dan direct worden verwijderd.

2. Doel van gegevensverwerking

2.1 De persoonsgegevens worden verwerkt voor specifieke en rechtmatige doeleinden, waaronder het beheren van cursusinschrijvingen en informeren over relevante activiteiten.

2.2 De Volksuniversiteit Den Haag deelt geen persoonsgegevens met derden zonder uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.

3. Beveiliging van persoonsgegevens

3.1 Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

3.2 Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot geautoriseerd personeel dat deze gegevens nodig heeft voor de uitvoering van hun taken.

4. Bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij dit wettelijk verplicht is.

5. Rechten van betrokkenen

5.1 Betrokkenen hebben het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking en overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens.

5.2 Verzoeken met betrekking tot deze rechten kunnen worden ingediend bij de Functionaris Gegevensbescherming via [email protected] 

6. Datalekken

6.1 In geval van een datalek zal de Volksuniversiteit Den Haag onmiddellijk handelen om de inbreuk te beperken en de betrokkenen en toezichthoudende autoriteiten indien nodig op de hoogte stellen.

7. Wijzigingen in het privacyreglement

7.1 De Volksuniversiteit Den Haag behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Dit privacyreglement is van kracht vanaf 1 januari 2024. Voor vragen of opmerkingen over dit reglement kunt u contact opnemen via [email protected]